Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty

Telefon: 571-934-571

Email: biuro@domoweoze.pl

Email: sklep@domoweoze.pl

Biznesmen ubrany w białą koszulę i krawat trzyma w dłoni kalkulator w tle widać rząd paneli fotowoltaicznych oraz elektrownię wiatrową

Kim są prosument wirtualny i zbiorowy?

Czy wiesz, że wraz z wprowadzeniem nowych przepisów energetycznych pojawili się dwaj nowi bohaterowie? Prosumenci wirtualni i zbiorowi to innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają jednoczesne korzystanie z energii odnawialnej oraz dzielenie się nią wewnątrz budynków wielolokalowych. Dzięki nim, mieszkańcy mogą stać się aktywnymi uczestnikami transformacji energetycznej, oszczędzając i przyczyniając się do ochrony środowiska. Przyszłość energetyki już tu jest - czas zostać częścią tego ekologicznego ruchu!

Prosument wirtualny

W celu dokładnego zdefiniowania terminu, warto odwołać się do obowiązującej ustawy, która reguluje sektor energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Obecne przepisy określają, że wirtualnym prosumentem jest odbiorca końcowy, który produkuje energię elektryczną na własne potrzeby z odnawialnych źródeł energii. Proces ten odbywa się poprzez zainstalowanie urządzeń odnawialnych źródeł energii, które są podłączone do sieci elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce, w którym energia jest zużywana. Ważne jest, aby ta instalacja nie była połączona z siecią elektroenergetyczną za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielolokalowym. Należy podkreślić, że osoba nie będąca odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym może wytwarzać energię tylko wtedy, gdy nie jest to główną działalnością gospodarczą.

Komu przynoszą korzyść nowe przepisy dotyczące prosumenta wirtualnego? 

Przed wprowadzeniem nowych zmian w ustawie, kluczowym czynnikiem determinującym możliwość wykorzystania energii odnawialnej na własne potrzeby była dogodna lokalizacja zamieszkania. Brak odpowiedniej przestrzeni uniemożliwiał zamontowanie paneli fotowoltaicznych lub innych instalacji, co praktycznie wykluczało szansę na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Wprowadzenie statusu prosumenta wirtualnego rozwiązuje ten problem. Dzięki nowym przepisom możliwe będzie przesyłanie wytworzonej energii do swojego lokalu z oddalonego miejsca, gdzie odbywa się proces jej produkcji. W rezultacie lokalizacja przestaje mieć znaczenie. Firmy zajmujące się produkcją zielonej energii będą mogły świadczyć usługi na rzecz mieszkańców budynków wielorodzinnych lub osiedli o ograniczonej zabudowie.

Prosument zbiorowy. 

Aby dokładnie zdefiniować ten termin, warto sięgnąć do samego źródła, czyli ustawy dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zgodnie z treścią tej ustawy, prosument zbiorowy energii odnawialnej to odbiorca końcowy, który wyłącznie na własne potrzeby produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Proces ten odbywa się poprzez mikroinstalację lub małą instalację, która jest podłączona do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w którym znajduje się punkt poboru energii elektrycznej. Osoba, która nie jest odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ma możliwość produkowania energii tylko wtedy, gdy nie jest to główny obszar jej działalności gospodarczej.

Kto może czerpać korzyści ze statusu prosumenta zbiorowego? 

W niektórych budynkach wielolokalowych już zainstalowano panele fotowoltaiczne. Jednak wyprodukowana energia była głównie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze czy klatki schodowe. Po wprowadzeniu nowych przepisów otworzy się możliwość współpracy pomiędzy właścicielami budynku a mieszkańcami poszczególnych lokali. Spółdzielnia będzie mogła dzielić się wytworzonym prądem z lokatorami. Dzięki temu mieszkańcy danego budynku będą mieli większe motywacje do uczestnictwa w opłatach na konserwację instalacji i podejmowania nowych inwestycji. Obie strony odniosą korzyści z tego rozwiązania.

Jakie metody rozliczeń będą dotyczyć prosumentów zbiorowych i wirtualnych? 

W przypadku tych typów prosumentów będzie stosowany system, który dotychczas obowiązywał standardowych prosumentów. Mowa tutaj o zastosowaniu formuły net-billing, która została wprowadzona pod koniec 2021 roku. W praktyce oznacza to, że nadwyżka wyprodukowanej energii musi być sprzedawana do sieci, natomiast w okresach większego zapotrzebowania prosument zbiorowy i wirtualny będą odkupywać energię. Ceny zakupu i sprzedaży są zmiennymi, zależnymi od dostawcy energii w danym regionie i podlegają bieżącym zmianom. Aktualne stawki można monitorować za pośrednictwem stron internetowych giełd energii.

Kiedy wchodzi w życie ustawa dotycząca wirtualnego prosumenta? 

Dyskusja na ten temat trwa już od 2019 roku. Pierwotna wersja ustawy spotkała się z dużą krytyką ze strony obecnych prosumentów oraz profesjonalistów związanych z sektorem OZE. W odpowiedzi na tę krytykę rozpoczęto prace nad poprawioną wersją przepisów. Efektem tych działań jest nowa propozycja ustawy, która została zatwierdzona 1 kwietnia 2022 roku. Od tego dnia obowiązują już przepisy dotyczące statusu prosumenta zbiorowego. Natomiast przepisy dotyczące prosumenta wirtualnego wejdą w życie 1 lipca 2024 roku.